Global marketing: foreign entry, local marketing, and global management

Ký hiệu xếp giá
658.848 J65
Dewey
658.848
Xuất bản
2. - Boston: McGraw-Hill, 2000
Mô tả
604tr ; 29 cm
ISBN
9780071169615
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
marketing
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Part one FUNDAMENTALS: Globalizing markreting; Global competitive analysis; Global cultural analysis; Part two FOREIGN ENTRY: Global market research; Export expansion; Licensing, strategic alliances; Part three GLOABAL MARKETING: Local marketing; Local marketing in mature; Local marketing in new growth markets; Local marketing in emerging markets; Part four GLOABAL MANAGEMENT: Global segmenttation and positioning; Gloabal products and services; Gloabal pricing; Global distribution; Goabal advertising; Global promotion, direct marketing, and personal selling; Organzing for global marketing; The future of global marketing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000559  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5455