Business in action

Ký hiệu xếp giá
650 B783
Dewey
650
Xuất bản
2. - Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 2004
Mô tả
399tr ; 28 cm
ISBN
9780131833104
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business, small business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: part 1: conducting business in the global economy: understanding the fundamentals of business and economics; practicing ethical behavior and social responsibility; competing in the global economy; part 2: starting and organizing a small business: starting and financing a small business; selecting the proper form of business ownership and exporing business combinations; part 3: managing a business: understanding the functions and roles of management; organizing and working in teams; producing quality goods and services; part 4: managing employees: motivating today is workforce and handling employee-management relation; managing human resources; part 5: developing marketing strategies to satisfy customers: developing product and pricing strategies; developing distribution and promotional strategies; part 6: managing financial information and resources: analyzing and using financial information; understanding banking and secuirities.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000512  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13685