Business objects: the complete reference

Ký hiệu xếp giá
005.756 H866
Dewey
005.756
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill/Osborne, 2003
Mô tả
749tr ; 23 cm
ISBN
9780072226812
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business object
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
THIS BOOK INCLUDES: Part 1: GETTING READY FOR BUSINESS OBJECTS: Introduction to business intelligence; Goals of deploying businessojects; Segmenting your users; Marketing businessojects Part 2: A BETTER UNIVERSE: Universe principles; UndersUsing designer to build a basic universe; Universe joins; Classes and objects; List of values; Advanced objects; Multidimentional analysis; Incorporating supervisor settings into the universe design; Design principles: Where to put the intelligence; Minimizing universe maintenance; Almost there Part 3: REPORTING WITH BUSINESSOBJECTS: Introduction to reporting; report and chart formatting; Analyzing the data: the slice and dice panel; Exploring the data: multidimensional anlysis; Accessing new data; Creating a new query; Complex queries; WebIntelligence; WebIntelligence version 6.0
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000570  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7294