International financial management

Ký hiệu xếp giá
658.15 E86
Dewey
658.15
Xuất bản
3. - Boston: McGraw-Hill Irwin, 2005
Mô tả
521tr ; 28 cm
ISBN
9780072521276
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
financial management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents in brief: PART ONE: FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT: Globalizational and the multinational firm; International monetary system; Balance of payment; The market for foreign exchange; International parity relationships and forecassting foreign exchange rates; PART TWO: WORLD FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS: International banking and money market; International bond markets; International equity markets; Futures and options on foreign exchange; Currency and interest rate swaps; International porfolio investment; PART THREE: FOREIGN EXCHAGN EXPOSURE AND MANAGEMENT: Management of economic exposure; Management of transaction exposure; Management of translaction exposure; PART FOUR: FINANCIAL MANAGEMENT OF THE MULTINATIONAL FIRM: Foreign direct investment and cross-border acquisitions; International capatal structure and the cost of capital; International capatal bugeting; Multinational cash management; Exports and imports; International tax environment; Corporate governance around the world.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000560  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3333