Product design and development

Ký hiệu xếp giá
658.575 2 U45
Dewey
658.575 2
Xuất bản
3. - Boston, Mass.; London: McGraw-Hill, 2004
Mô tả
366tr ; 23 cm
ISBN
9780071232739
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Product
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction; Development processes and organizations; Product planning; Identifying Customer needs; Product specifications; Concept generation; Concept selection; Concept testing; Industrial design; Design for manufacturing; Prototyping; Robust design; Patents and intelleatual property; Product development economics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000575  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5995