Sổ tay kỹ thuật Visual C#

Ký hiệu xếp giá
005.276 NET
Dewey
005.276
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
624tr ; 22cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Dẫn nhập 1. Tạo một khung sườn ứng dụng Windows 2. Tạo trình đơn chính của ứng dụng 3. Bổ sung dự án vào dự án chính 4. Thêm một lớp mới vào dự án 5. Thiết kế giao diện UI 6. Mô hình sử dụng căn cứ dữ liệu Chương 2: Làm việc với ngôn ngữ Visual C#.NET 1. Ứng dụng #1: Sử dụng các bản dãy (array) 2. Ứng dụng #2: Sử dụng Datetimes 3. Ứng dụng #3: Thao tác trên các chuỗi 4. Ứng dụng #4: Try ...Catch...Finally 5.Ứng dụng #5: Custum Exceptions 6. Ứng dụng #6: Rảo dọc theo Call Stack 7.Ứng dụng #7: Các tính năng thiên đối tượng 8. Ứng dụng #8: Scoping, Overloading, Overriding 9. Ứng dụng #9: Sử dụng Callbacks thế nào? 10. Ứng dụng #10: C# - Key Benefits Chương 3: Truy cập dữ liệu 1. Ứng dụng #11: Sử dụng một Dataset và Dataview 2. Ứng dụng #12: Sử dụng Stored Procedures thế nào? 3. Ứng dụng #13: Sử dụng SqlDatareader 4. Ứng dụng #14: Gắn kết dữ liệu vào một Cmobobox 5. Ứng dụng #15: Gắn kết dữ liệu với lèo lái 6. Ứng dụng #16: Dùng hàm định dạng thế nào với custom data-binding? 7. Ứng dụng #17: Tạo một biểu mẫu Windows kiểu chủ-tớ 8. Ứng dụng #18: Dùng một Typed Dataset thế nào? 9. Ứng dụng #19: Tạo một biểu mẫu dữ liệu 10. Ứng dụng #20: Xây dựng một biểu mẫu tam tầng 11. Ứng dụng #21: Tạo một ứng dụng ngoài luồng (offline application) 12. Ứng dụng #22: Dùng T-SQL để tạo ra các đối tượng căn cứ dữ liệu 14. Ứng dụng #24: Làm việc với XML DOM Chương 4: Xây dựng giao diện người sử dụng trên Biểu mẫu Windows
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006262  Thất lạc            
100006263  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6670