101 small business ideas for under $5000

Ký hiệu xếp giá
658.114 S213
Dewey
658.114
Xuất bản
1. - Hoboken, N.J.: John Wiley, 2005
Mô tả
311tr ; 26 cm
ISBN
9780471692874
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
small business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
In 101 Small Business Ideas for Under $5000, you'll find a realistic guide to turning your ideas and skills into a business that you can run part-time or full-time or even as an absentee owner.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000227  Còn  Rỗi          
200000228  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2375