Start your own event planning business: your step-by-step guide to success

Ký hiệu xếp giá
394.2068 S7966
Dewey
394.2068
Xuất bản
1. - Entrepreneur Press, 2004
Mô tả
120tr ; 23 cm
ISBN
9781932156843
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
event
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book covers all facets of event planning. It has two new kinds of tip boxes: Profile and stat fact. Profiles Provides information about how a particular event planner handles some facet of the job. And Stat fact lists interesting statistics about the event planning industry.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000213  Còn  Rỗi          
200000217  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5520