Mastering Autodesk Architectural desktop 2007

Ký hiệu xếp giá
720.284 028 5 A500B
Dewey
720.284 028 5
Xuất bản
1. - Canada: Thomson Delmar Learning, 2007
Mô tả
1159tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
There are two basic goals to this book: To shorten the Architectural Desktop learning curve and to help the reader in developing a good sound method. All one needs for success is the proper understanding of how the program functions and a clear understanding of what it can and cannot do. This coupled with good procedure is the magic key to success in mastering Architectural Desktop.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000008  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5486