Organizational behavior today

Ký hiệu xếp giá
302.35 T4738
Dewey
302.35
Xuất bản
1. - Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2008
Mô tả
311tr ; 28 cm
ISBN
9780131858114
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Behavior, Communication
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: The Person and the Organization; Understanding People and Their Behavior; Ethics and Values; Communication; Power and Influence in Organizations; Relationships and Social Networks; Decision Making; Conflict Management and Negotiation; Leading and Managing Teams; Leadership; Organizational Change; Fairness and Justice; Diversity and Culture; The Virtual Workplace; Life, Learning, and Personal Development.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000006  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4588