The For Sale by Owner handbook: FSBO FAQs : from pricing your home right and increasing its curb appeal to negotiating the contract and hassle-free closing

Ký hiệu xếp giá
643.12 N595
Dewey
643.12
Xuất bản
1. - Franklin Lakes, NJ: Career Press, 2005
Mô tả
238tr ; 25 cm
ISBN
9781564148056
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sell
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: You have the right to sell your own home; Preparation is key; Sell Like a Pro; What You should know.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000200  Còn  Rỗi          
200000220  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4958