Coached to lead: how to achieve extraordinary results with an executive coach

Ký hiệu xếp giá
658.409 B335
Dewey
658.409
Xuất bản
San Francisco: Jossey-Bass, 2006
Mô tả
250tr ; 24 cm
ISBN
9780787981440
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
leadership
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Ten myths about executive coaching -- Is executive coaching right for you? -- How to pick your perfect coach -- Terms of engagement -- The five-step coaching model -- Assess for success -- Your powerhouse action plan -- Action and impact -- Reviewing results that matter -- Sensitive and sticky coaching situations -- Supervisor and sponsor playbook.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000127  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3694