Export practice and management

Ký hiệu xếp giá
658.848 B816
Dewey
658.848
Xuất bản
5. - China: Thomson, 2006
Mô tả
656tr ; 25 cm
ISBN
9781844800810
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Export
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: International trade; Advantages of trading overseas and the role of the export and shipping office; Characteristics of international transport modes: 1; Characteristics of international transport modes: 2; Multi-modalism; Logistic and globalization; Freight rates; Export cargo packaging, stowage, marking and dangerous cargo shipments; Export customs practice; Cargo insurance; Credit insurance; Export finance; Transport distribution analysis; Export documentation; Processing the export order; Electronic commerce and paperless trading; Export market entry options strategies and culture; The European Union; International trade law; International physical distribution/logistics strategy and management.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000293  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13685