Idea mapping: how to access your hidden brain power, learn faster, remember more, and achieve success in business

Ký hiệu xếp giá
650.1 N269
Dewey
650.1
Xuất bản
Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2006
Mô tả
268tr ; 24 cm
ISBN
9780471788621
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
idea maps
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Battle of the Brains; what is an Idea Map?; Reading and Creating Idea Maps; The Three Basics Of Idea Mapping; Detours; Applications; The Question of Software; It's a Process; Team Mapping Method; Breaking All The Rules; Your Presentation Revisited; Idea - Mapping Menu; Real - Time Idea Mapping - The Final Challenge.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000158  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6034