70-299 MCSE guide to implementing and administering security in a microsoft windows server 2003 network

Ký hiệu xếp giá
005.8 B2742
Dewey
005.8
Xuất bản
1. - Boston: Thomson Course Technology, 2006
Mô tả
578tr ; 23 cm
ISBN
9780619217136
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
microsoft windows server 2003
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Introduction to Windows Server 2003 Security; Planning and Configuring Security Policies; Deploying and Managing Security Policies; Troubleshooting Security Policies; Planning and Deploying Patch Management; Planning and Troubleshooting Patch Management Infrastructure; Planning and Deploying Security for Network Communications; Troubleshooting IPSec Policies; Planning and Deploying Puplic Key Infrastructure; Planning and Deploying Authentication for Remote Access Users; Planning and Configuring Security for Wireless Networks; Troubleshooting PKI, Remote Access, and Wireless Policies; Advanced Problem Resolution.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000418  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 14030