Flash 8: graphics, animation, and interactivity

Ký hiệu xếp giá
006.68 M698
Dewey
006.68
Xuất bản
1. - Australia; New York, N.Y.: Thomson Delmar Learning, 2006
Mô tả
575tr ; 24 cm
ISBN
9781401871055
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Flash 8
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: An Overview of Flash; Getting Started; Flash Basics; Drawing and Painting Tools; Working with Text; Symbols and Libraties; Bitmap Graphics; Sound Elements; 2D Animation and Effects; 3D Animations and flash; Video and flash; Testing, Integration, and Distribution; Introduction to ActionScripting; Working with Actions; Printing and Accessibility.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000337  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8438