Programming logic and design: introductory

Ký hiệu xếp giá
005.15 F2451
Dewey
005.15
Xuất bản
5. - Boston, Mass.: Course Technology Cengage Learning, 2008
Mô tả
437tr ; 24 cm
ISBN
9781423901952
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Programming logic
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides the beginning programmer with a guide to developing structured program logic. This textbook assumes no programming languages experience. The writing is nontechnical and emphasizes good progamming practices. The examples in this book have been created to provide students with a sound background in logic, no matter what progamming language they eventually use to write programs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000424  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3801