Natural hazards and disasters

Ký hiệu xếp giá
363.34 H997
Dewey
363.34
Xuất bản
2. - Australia; United States: Brooks/Cole Cengage Learning, 2008
Mô tả
555tr ; 28 cm
ISBN
9780495114901
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Natural hazards, disasters, Environment
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Natural Hazards and Disasters; Plate Tectonics and Physical Hazards; Earthquake and Their Causes; Earthquake Prediction and Mitigation; Tsunami; Volcanoes: Tectonic Environments and Eruptions, Hazards and Mitigation; Landslides and Other Downslope Movements; Sinkholes, Land Subsidence, and Swelling Soils; Climate Change and Weather Related to Hazards; Streams and Flood Processes; Floods and Human Interactions; Waves, Beaches, and Coastal Erosion; Hurricanes and Nor'easters; Thunderstorms and Tornadoes; Wildfires; Impact of Asteroids and Comets; The Future: Where Do We Go From Here?
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000375  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8585