Micobiology laboratory manual

Ký hiệu xếp giá
579.078 B5731m 2001
Dewey
579.078
Xuất bản
1. - Brooks/Cole Cengage Learning, 2001
Mô tả
196tr ; 28 cm
ISBN
9780534375645
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This laboratory manual was developed and intended for use by the introductory microbiology students whose program of study requires a microbiology course with laboratory. This laboratory exposes the students to the fascinating dynamic world of microbiology and make students aware of microbes in their daily lives.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000419  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5986