Oracle 10g developer: PL/SQL programming

Ký hiệu xếp giá
006.76 C3483
Dewey
006.76
Xuất bản
1. - [United States]: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
508tr ; 24 cm
ISBN
9781423901365
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Oracle 10g
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book inclues: Introduction to PL/SQL; Basic PL/SQL Block Structures; Handling Data in Pl/SQL Blocks; Cursors and Exception Handling; Procedures; Functions; PL/SQL Packages; Program Unit Dependencies; Database Triggers; Oracle - Supplied Packages and SQL Loader; Introduction to Dynamic SQL and Object Technology.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000321  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3768