Advanced SUSE Linux Enterprise Server Administration (course 3038)

Ký hiệu xếp giá
005.432 N937
Dewey
005.432
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2007
Mô tả
415tr ; 24 cm
ISBN
9781418837327
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Linux
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book inclues: Install SLES 9; Configure the Network Manually; Configure Network Services; Secure a SLES 9 Server; Manage Backup and Recovery; Create Shell Scripts; Compile Software from Source; Perform a Health Check and Performance Tuning; Manage Hardware and Component Changes; Prepare for the Novell CLP Practicum.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000406  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7587