Animal physiology: from genes to organisms

Ký hiệu xếp giá
571.1 S5543a 2005
Dewey
571.1
Xuất bản
1. - Australia: Brooks/Cole Cengage Learning, 2005
Mô tả
759tr ; 28 cm
ISBN
9780534554040
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book focuses on the evolution and mechanisms of animal body functions from genes to organ systems to the whole organism interacting with its environment.It is designed for mid-to upper-level undergraduate courses in general biology and zoology programs, and for pre-professional programs in animal husbandry, veterinary science, marine biology, and wildlife and fisheries biology.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000422  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5818