Linux TCP/IP networking for embedded systems

Ký hiệu xếp giá
004.16 H537
Dewey
004.16
Xuất bản
2. - Boston, Mass.: Thomson Delmar Learning, 2007
Mô tả
627tr ; 24 cm
ISBN
9781584504818
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Linux, embedded systems
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Data Communication and Linux TCP/IP; TCP/IP in Embedded Systems; Linux Network Interface Drivers; Linux Sockets; The Linux TCP/IP Stack; Socket Buffers and Linux Memory Allocation; Sending the Data from the Socket through UDP and TCP; The Nework Layer, IP; Receiving Data in the Transport Layer, UDP, and TCP; A Protocol Family Implementation; Internet Protocol Version 6.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000421  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13688