Crystal reports XI for developers

Ký hiệu xếp giá
651.780285 M4788c 2006
Dewey
651.780285
Xuất bản
1. - America: Thomson Delmar Learning, 2006
Mô tả
447tr ; 24 cm
ISBN
9781584504115
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: An Introduction to Crystal Reports; Getting Started; Report Formatting and Organization; Analyzing Report Data; Empressions, Formulas, and Functions; Building Complex Reports; Adding Visual Elements; Report Integration Overview; Intergrating Reports into Windows Applications; Integrating Reports into Web Applications; Extending Reporting Applications.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000307  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13907