SUSE Linux Enterprise Desktop Administration (course 3086)

Ký hiệu xếp giá
005.432 E1919
Dewey
005.432
Xuất bản
1. - Boston: Course Technology Cengage Learning, 2008
Mô tả
679tr ; 24 cm
ISBN
9781428322271
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Linux
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Install Sure Linux Enterprise Desktop; Use the Linux Desktop; Locate and Use Help Resources; Administer Linux with YaST; Manage the Network Configuration; Manage Software; Manage Directories and Files; Work with the Linux Shell and Command Line; Manage Users, Groups, and Permissions; Monitor the Linux System and Control Processes and Services; Manage System Initialization; Administer Printing; Integrate Sure Linux Enterprise Desktop 10 into Existing Environments; Customize the Graphical Interface on Sure Linux Enterprise Desktop; Deploy Sure Linux Enterprise Desktop.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000341  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4809