PHP Programming with MySQL

Ký hiệu xếp giá
006.76 G679P
Dewey
006.76
Xuất bản
1. - Thomson Course Technology, 2005
Mô tả
688tr ; 24 cm
ISBN
9780619216870
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
PHP, MySQL
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Introduction to Web Development; Getting Started with PHP; Working with Data Types and Operators; Functions and Control Structures; Manipulating Strings; Working with Files and Directories; Manipulating Arrays; Working with Databases and MySQL; Manipulating MySQL Databases with PHP; Managing State Information; developing Object - Oriented PHP; Error Handling and Debugging.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000396  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8464