Assembly language and computer architecture using C++ and Java

Ký hiệu xếp giá
005.133 R3751
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Australia; Boston: Thomson Course Technology, 2004
Mô tả
773tr ; 26 cm
ISBN
9780534405274
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Assembly language, C++, Java
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Number Systems; Machine Language; H1 Assembly Lamguage: Part 1; H1 Assembly Lamguage: Part 2; Basic Electronics and Digital Logic; Microlevel of H1 and V1; Evaluating the Instruction Set Architecture of H1: Part 1; Evaluating the Instruction Set Architecture of H1: Part 2; Advanced Assembly Language Programming; Linking and Loading; Implementing an Assembler and a Linker Using C++ or Java; Optimal Instruction Set; Using. Evaluating, and Implementing The Optimal and Stack Instruction Sets; Memory Systems; Some Modern Architectures; Java Virtual Machine.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000412  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13678