C# programming: from problem analysis to program design

Ký hiệu xếp giá
005.133 D7542
Dewey
005.133
Xuất bản
2. - Boston, Mass.: Course Technology Cengage Learning, 2008
Mô tả
1000tr ; 24 cm
ISBN
9781423901464
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
C# programming
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book requires no previous introduction to programming and only a mathematical background of high school algebra. The book uses C# as the programming language for software development; however, the basic programming concepts presented can be applied to a number of other languages. Instead of focusing on the syntax of the C# language, this book uses the C# language to present general programming concepts. It is the belief of the author that once you develop a thorough understanding of one programming language, you can effectively apply those concepts to other programming languages.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000382  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7388