Compiler construction: principles and practice

Ký hiệu xếp giá
005.453 L8866
Dewey
005.453
Xuất bản
1. - Boston: Course Technology Cengage Learning, 1997
Mô tả
582tr ; 24 cm
ISBN
9780534939724
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Compiler construction
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is an introduction to the fiel of compiler construction. It combines a detailed study of the theory underlying the modern approach to compiler design, together with many practical examples, and a complete description, with source code, for a compiler for a small language.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000316  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7238