Data communications and computer networks: a business user’s approach

Ký hiệu xếp giá
004.602465 W5834
Dewey
004.602465
Xuất bản
5. - London: Cengage Learning, 2009
Mô tả
506tr ; 29 cm
ISBN
9780324593853
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Data communications, computer networks
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book incluces: Introduction to Computer Networks and Data Communications; Fundamentals of Data and Signals; Conducted and Wireless Media; Making Connections Efficient: multiplexing and compression; Error Detection, and Error Control; Local Area Networks: the basics; software and Support Systems; Introduction to Metropolitan Area Networks and Wide Area Networks; The Internet; Voice and Data Delivery Networks; Network Security; Network Design and Management.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000464  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2606