PHP programming solutions

Ký hiệu xếp giá
005.133 V341
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
556tr ; 23 cm
ISBN
9780071487450
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
PHP programming
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Working with Strings; Working with Numbers; Working with Dates and Times; Working with Arrays; Working with Functions and Classes; Working with Files and Directories; Working with HTML and Web Pages; Working with Forms, Sessions, and Cookies; Working with Databases; Working with XML; Working with Different File Formats and Network Protocols; Working with Exceptions and Other Miscellanea.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000439  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9097