3D game programming all in one

Ký hiệu xếp giá
794.8 F300N
Dewey
794.8
Xuất bản
2. - Boston: Thomson Course Technology, 2007
Mô tả
1085tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction to 3D Game Development; Introduction to Programming; 3D Programming Concepts; Game Programming; Game play; Network; Common Scripts; Introduction to Textures; Skins; Creating GUI Elements; Structural Material Textures; Terrains; Introduction to Modeling with MilkShape; Making a Character Model; Making a Vehicle Model; Making Weapons and Items; Making Structures; Making the Game World Environment; Creating and Programming Sound; Game sound and Music; Creating the Game Mission; The Game Server; The Game Client; The End Game.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000380  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13835