C++ programming: program design including data structures

Ký hiệu xếp giá
005.133 M2512c 2007
Dewey
005.133
Xuất bản
3. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2007
Mô tả
1575tr ; 23 cm
ISBN
9781418836405
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
C++ programming
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: An Overview of Computers and Programming Languages; Basic Elements of C++; Input/Output; Control Structures I (Selection); Control Structure II (Repetition); User - Defined Functions I; User - Defined Functions II; User - Defined Simple Data Types, Namespaces, and the string Type; Arrays and Strings; Records (structs); Classes and Data Abstraction; Inheritance and Composition; Pointers, Classes, Virtual Functions, Abstract Classes, and Lists; Overloading and Templates; Exception Handling; Recursion; Linked Lists; Stacks and Queues; Searching and Sorting Algorithms; Binary Trees; Graphs; Standard Template Library.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000492  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6888