OCA Oracle Apllication server 10g administrator: exam Guide

Ký hiệu xếp giá
005.75 A319
Dewey
005.75
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
539tr ; 23 cm
ISBN
9780072262711
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Oracle
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Architecture, Installation, and Management; Access Control and Identity Management; OracleAS 10g Middle-Tier Components.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000437  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2552