The complete guide to servers and server+

Ký hiệu xếp giá
005.27 G7765
Dewey
005.27
Xuất bản
1. - Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning, 2007
Mô tả
482tr ; 24 cm
ISBN
9781418020231
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
servers
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Just What Is a Server, Anyway?; Filling the Bill; On Building Your Own Server; A Look at Network Operating Systems; Selecting the Right Motherboard; Selecting CPUs; Memory Requirements for Servers; Managing Server I/O; Understanding Hard Disk Drives; The Many Faces of SCSI; Hardmare Fault Tolerance; Data Backup and Recovery; Installation and Upgrading; Creating and Using a Server Baseline; Documentation and Scheduled Maintenance; Basic Troubleshooting Procedures.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000308  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5086