Electronic Commerce

Ký hiệu xếp giá
658.84 S358
Dewey
658.84
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Thomson Learning, 2000
Mô tả
408tr ; 24 cm
ISBN
9780760011799
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Electronic Commerce
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction to Electronic Commerce; The Internet and the Web; Web-Based Tools for Electronic Commerce; Electronic Commerce Software; Security Threats to Electronic Commerce; Implementing Security for Electronic Commerce; Electronic Payment Systems; Strategies for Marketing, Sales, and Promotion; Strategies for Purchasing and Support Activities; Strategies foe Web Auctions, Virtual Communities, and Web Portals; The Environment of Electronic Commerce; Business Plants for Implementing Electronic Commerce.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000177  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13944