Global meetings and exhibitions

Ký hiệu xếp giá
658 K94
Dewey
658
Xuất bản
1. - Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2007
Mô tả
263tr ; 24 cm
ISBN
9780471699408
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
meetings, exhibitions
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Fundamentals of Meetings, Conventions; Decision Factors; Destination Assessment; Organizing and Hosting International Events; Managing Currency and Finances; Program Planning and Development; Cultural Considerations; Marketing the Event; International Contracts and Legalities; Implementing The Meeting Plan; Exhibiting Abroad; On-Site Operations; Preparing for Travel Abroad; Safety and Security; Event Technology.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000137  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6797