Business communication: discovering strategy, developing skills

Ký hiệu xếp giá
658.45 B588
Dewey
658.45
Xuất bản
1. - Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 2002
Mô tả
354tr ; 26 cm
ISBN
9780130913135
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business communication
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Communication and Carreer Success in The Twenty-First Century; Discovering and Applying The Strategic Communication Model; Developing Strategy-Based Writing and Speaking Skills; Delivering Powerful Messages; Evaluating Feedback for Ongoing Improvement.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000149  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13382