Business plans that work: includes actual business plans that successfully attracted financing

Ký hiệu xếp giá
658.401 G428
Dewey
658.401
Xuất bản
1. - United States of America: Sarah White, 2001
Mô tả
332tr ; 28 cm
ISBN
9781580624572
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business plans
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction; Deep Questions; Small Business Tomorrow; How to Make a Business Plan; Marketing; Personnel; Financials; The Ideal Plan; Get Going; Real-World Business Plans.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000040  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5579