Japan’s business renaissance : how the world’s greatest economy revived, renewed, and reinvented itself

Ký hiệu xếp giá
658.009 52 F967
Dewey
658.009 52
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
226tr ; 24 cm
ISBN
9780071455077
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The Power of Renewal; Fight or Fit; Bushido: A Cultural History; Businessmen and Bushi; Birth of the Modern Corporate Samurai; Sword-Wielding; Hierarchical; Loyal; Eudeminic; Youthful; Philosophical; Spirited; Conservative; grounded; Uncertain; Knowledgeable; Moral Pupose; China-Facing; Entrepreneurs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000184  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2274