The Toyota way fieldbook: a practical guide for implementing Toyota’s 4Ps

Ký hiệu xếp giá
658.5 L693
Dewey
658.5
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
475tr ; 24 cm
ISBN
9780071448932
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Toyota
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Learning from Toyota; Why Does Your Company Exit?; Creating Learn Processes Throughout Your Enterprise;Develop Exceptional People and Partners; And Root Cause Problem Solving for Continuous Learning.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000178  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 20030