Consumer behavior: buying, having, and being

Ký hiệu xếp giá
658.834 S689
Dewey
658.834
Xuất bản
4. - New Jersey: Prentice Hall, 1999
Mô tả
586tr ; 26 cm
ISBN
9780137957255
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Consumer behavior
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Consumers in Marketplace; Consumers as Decision Makers; Consumers and Subcultures; And Consumers and Culture.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000144  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4007