Consumer behavior

Ký hiệu xếp giá
658.834 S333
Dewey
658.834
Xuất bản
6. - Prentice Hall, 1997
Mô tả
671tr ; 26 cm
ISBN
9780133729887
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction to the Study of Consumer Behavior; The Consumer as An Individual; Consumer in Their Social and Cultural settings; The Consumer Decision-Making Process; And Consumer Behavior and Society.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000142  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4571