E-mail management: 50 tips for keeping your inbox under control

Ký hiệu xếp giá
004.692 F6487
Dewey
004.692
Xuất bản
1. - Boston, Ma: Thomson/NETg, 2007
Mô tả
113tr ; 25 cm
ISBN
9781423917991
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
E-mail
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Taking Control of Incoming E-Mail; Automating E-Mail Management with Microsoft Outlook; Managing Your Outgoing E-Mail; Establishing Organizational E-Mail Management Policies.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000420  Còn  Rỗi          
200000455  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6735