American cutting edge. Level 1. Work book

Ký hiệu xếp giá
428.24 M819a 1
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Hong Kong: Longman, 2004
Mô tả
64tr ; 30 cm
ISBN
9789620056314
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: names and introductions; countries; nouns; places in a town; family vocabulary; likes and dislikes; daily routines; action verbs; common adjectives; irregular verbs; holiday expressions; things you buy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000929  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14657