English knowhow : workbook 2

Ký hiệu xếp giá
420.7 M200E
Dewey
420.7
Xuất bản
Hong Kong: Oxford University Press, 2004
Mô tả
77tr ; hình anh; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: All work and no play; Making sense; Big screen, small screen; In the mind's eye; Stuff of life; Interesting characters; Trade and treasure; A taste of it; By land and by sea; Hard to believe?; Down to earth; The right approach.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4667