Tapestry istening & speaking 3

Ký hiệu xếp giá
428.34 C283t
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - Boston: Heinle & Heinle, 2000
Mô tả
246tr ; 26 cm
ISBN
9780838400234
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe, nói
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contens: School daze; Cross-cultural communication; I understand exactly what I think you said; Croosing the line; My slice of the pie; I said it my way; It's not easy being good; Scientifically speaking; The nature of things-environmental concerns; All stressed out and no place to go.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001061  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8582