Tapestry listening & speaking 4

Ký hiệu xếp giá
428.34 F811t
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - Boston: Heinle & Heinle, 2000
Mô tả
273tr ; 26 cm
ISBN
9780838400296
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe, nói
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Small talk-not deep, but important; High-tech communication- a curse or a blessing; Humor-can laughter be the best medicine; academic dishonesty-how common is cheating; Exploring American culture-McDonaldization of the world; Medical ethics-should doctors ever lie; The time bind-are twenty-four hours a day enough; Marketing techniques-are we really influenced; Being an immigrant-culture shock and adaptation; Changes on earth-It's not what it used to be.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001010  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9071