New Cambridge proficiency. Practice tests 2: for the certificate of proficiency in English

Ký hiệu xếp giá
428.24076 S834n
Dewey
428.24076
Xuất bản
1. - New Editions, 2003
Mô tả
175tr ; 28 cm
ISBN
9789604031122
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The six tests can be complete by students at home as homework or in class as timed exercises. For maximum benefit it is recommended that teachers exploit the vocabulary content of the book by discussing the unknown vocabulary and getting the students to write it in their notebooks. Certain vocabulary could then be selected as the basis for discussion work, rolr - play or writen work. The more students use the vocabulary for real activities, the more they will be able to use it naturally and incorporate it into their spoken and written work.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000647  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3719