Longman language activator: Helps you write and speak natural English

Ký hiệu xếp giá
428 L400N
Dewey
428
Xuất bản
2. - England: Longman, 2002
Mô tả
1530tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Longman language activator
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Pronunciation table; Acknowledgements; Preface; Introduction; Using the Activator-colour guide; How the Activator is organized; How to use the Activator using keywords; How to use the Activator index; Explanatory chart.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000858  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7598